ข้อมูลทั่วไป

map
องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ที่ตั้ง เลขที่ 33  หมู่ที่  3  บ้านห้วยบง ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 15  กิโลเมตร  ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประมาณ  45  กิโลเมตร
ตำบลทาเหนือมีเนื้อที่ประมาณ     125.740    ตารางกิโลเมตร
หมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือมีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตะไคร้
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ดอนแก้ว
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยบง
หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยยาบ
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่สันดอยม่อนผักชี บริเวณพิกัด NA 308750  บ้านแม่ตะไคร้ ตำบลทำเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวสันเขา ถึงถนนทาเหนือ – ออนเหนือ บริเวณพิกัด NA 318747 ไปทางทิศใต้ตามแนวขอบถนนด้านตะวันออก ตามแนวกึ่งกลางลำห้วยแม่ต๋ง สิ้นสุดแนวเขตที่แนวสันดอยแปเมือง บริเวณพิกัด NA 390756 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 11.5 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่สันดอยแปเมือง บริเวณพิกัด NA 390756 ไปทางทิศใต้ตามแนวสันดอยแปเมือง สิ้นสุดแนวเขตที่สันเขา พิกัด NA 348594 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 22 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่สันดอยแปเมือง บริเวณพิกัด บริเวณพิกัด NA 348594 บ้านห้วยยาบ ตำบลทาเหนือ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวสันเขาเชื่อมห้วยขุนคำ ลงสู่น้ำแม่ทา บริเวณพิกัด NA 315617 ไปตามแนวกึ่งกลางลำน้ำแม่ทา ถึงสบห้วยกอม ไปตามแนวกึ่งกลางห้วยกอมถึงสันดอยน้ำขุ่น สิ้นสุดแนวเขตที่สันดอยแม่ฉีก บริเวณพิกัด NA 267633 รวมระยะทางด้านทิศใต้ 10.5 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง และตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่สันดอยแม่ฉีก บริเวณพิกัด NA 267633 ไปทางทิศเหนือตามแนวสันดอยผาผึ้ง สิ้นสุดแนวเขตที่สันดอยม่อนผักชี บริเวณพิกัด NA 308750 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 7 กิโลเมตร
.
.
.
โหลดข้อมูลเพิ่ม