วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ

“คุณภาพชีวิตที่ดี ทรัพยากรเด่น เน้นการอนุรักษ์ วัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สะดวก ทั่วถึง และมีคุณภาพ
 • พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานตามความต้อการของประชาชน
 • พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโกค บริโภค และการเกษตร
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของราษฎรรวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
 • ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในท้องถิ่นควบคู่กับการ
  รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
 • พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างต่อยอดภูมิปัญญา
  ดั้งเดิมสนับสนุนความพร้อมเพื่อการแข่งขันสู่สากล
 • พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรให้อยู่บนพื้นฐานการใช้การนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดย
  ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 • ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น รวมไปถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
  และผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นด้วย
 • เสริมสร้างระบบครอบครัวและชุมซนให้มีความข้มเข็งและอบอุ่น รณรงค์และรวมกลุ่มต่อต้านยาเสพติด
 • อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป
 • สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนในการบริหารจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการเพื่อ
  นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในท้องถิ่น
 • พัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างถูกต้อง ทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อตอบสนองความ
  ต้องการของประชาชน