กิจกรรม

ว/ด/ป เรื่อง
15/06/59 ศูนย์การเรียนรู้การคัดแยกขยะและกำจัดขยะบ้านป่างิ้ว
12/08/59 โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2559
01/08/59 1สิงหาคม2559อบต.ทาเหนือร่วมป้องกันโรคมือเท้าปาก
23/07/59 โครงการทำฝายประชารัฐ 50 ฝ่าย
27/06/59 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด27/06/2559
15/06/59 โครงการอบรมและรณรงค์ให้ความรู้การแยกและกำจัดขยะ วันที่ 15 มิถุนายน 2559
11-12/06/59 โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านประจำปี 2559 11-12 มิถุนายน 2559
09/06/59 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2559
09/06/59 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
23/10/57 กิจกรรมวันปิยมหาราช วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557
10/04/57 โครงการจัดงานวันบัณฑิตน้อย
21-22/09/56 โครงการอบรมวัฒนธรรมปาเกอญอตำบลทาเหนือ
18/03/56 วันท้องถิ่นไทยและวัน อสม. แห่งชาติ