ซื้อวัสดการเกษตร (ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7

??ҹ??С??