จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนพร้อมวางกล่องเกเบี้ยนปริมาณงานขุดเปิดทางน้ำและซ่อมแซมไหล่ทางที่ชำรุดจากเหตุอุทกภัยบริเวณสะพานห้วยเสือ บ้านแม่ตะไคร้ หมู่ที่ 1 ตำบลทาเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

207

??ҹ??С??