จ้างขยายไหล่ทาง คสล. ภายในหมู่บ้าน สายกลางทุ่ง บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4

??ҹ??С??