โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

6
องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือได้ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านของนายอิ่น วิระคำ บ้านแม่ตระไคร้ หมู่ที่ 1 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย