โครงการส่งเสริมการขจัดความยากจนและพัฒนาอาชีพ (กิจกรรมการฝึกอาชีพครัวเรือนตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน) ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ

8