ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10

??ҹ??С??