ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

10

สรุปผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ทาเหนือ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566