ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

17

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566