โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน วันที่ 28-29 มกราคม 2566 และ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนทาเหนือวิทยา ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

103