ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2566

25

สรุปผลการพิจาณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาราส่วนตำบลทาเหนือ