องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ร่วมเป็นหนึ่งในการรณรงค์ ลดความรุนแรงในครอบครัว ลดปัญหาสังคม ตามกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

18

แนวคิดการรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว RESPECT