ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2565

36

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ทาเหนือ ในรอบเดือน ตุลาคม 2565