ร่วมโครงการออกเยี่ยมบ้านมอบสิ่งของและให้กำลังใจ ผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียงและพิการ ประจำปี พ.ศ.2565

44
มื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ทางคณะสงฆ์แม่ทา ทาเหนือ โดยการนำของท่านพระครูสุภัทรธรรมรังษีเจ้าอาวาสวัดจอมธรรม ประธานหน่วยอบรมประชาชนตำบลแม่ทา ทาเหนือ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นท้องที่/โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจำตำบลบ้านป่าไม้ ห้วยบง พร้อมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลแม่ทา ทาเหนือได้ร่วมกันออกเยี่ยมบ้านพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่บริการ ทั้ง 5 หมู่บ้าน ตำบลทาเหนืออำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่.