โครงการบริหารจัดการขยะ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคัดแยกและกำจัดขยะ

55
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การคัดแยกและกำจัดขยะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนิกร เต๋จ๊ะแยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ เป็นประธานเปิด