จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทาเหนือและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23

??ҹ??С??