สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

56

รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ทาเหนือ ในรอบเดือน กรกฎาคม 65