จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4

??ҹ??С??