โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 มิถุนายน 2565

7
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นำโดย นายนิกร เต๋จ๊ะแยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ พร้อมเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.ทาเหนือ ได้จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลาวัดบ้านใหม่ดอนแก้ว