ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านแม่ตะไคร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10

??ҹ??С??