คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ที่ 122 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

12