วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ได้จัดโครงการบริาหารจัดการขยะ ประจำปี พ.ศ.2565 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในชุมชน Big Cleaning Day

29
องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง อสม.ตำบลทาเหนือ และผู้นำชุมชนตำบลทาเหนือ ได้จัดโครงการบริาหารจัดการขยะ ประจำปี พ.ศ.2565 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในชุมชน Big Cleaning Day