วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี พ.ศ.2565 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในชุมชน Big Cleaning Day

17