วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

33
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต