โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก การเดินรณรงค์ , แจกแผ่นพับให้ความรู้ , แจกทรายอะเบท และคว่ำกระโหลกกะลา เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลทาเหนือ

37
วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นำโดย นายนิกร เต๋จ๊ะแยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือร่วมกับ รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง , อสม.ตำบลทาเหนือ และผู้นำชุมชนตำบลทาเหนือ ร่วมกันจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการเดินรณรงค์ , แจกแผ่นพับให้ความรู้ , แจกทรายอะเบท และคว่ำกระโหลกกะลา เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลทาเหนือ