ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

23

28.สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ทาเหนือ ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565