ซื้อค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานและเก้าอี้) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22

??ҹ??С??