ซื้อค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพร้อมเก้าอี้) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17

??ҹ??С??