ซื้อวัสดุ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ศพด. อบต. ทาเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18

??ҹ??С??