ซื้อวัสดุ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ศพด.บ้านแม่ตะไคร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16

??ҹ??С??