ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายห้วยเกี๋ยง บ้านห้วยยาบ หมู่ที่ 5

31
ันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้แทนชุมชน บ้านห้วยยาบ หมู่ที่ 5 ร่วมตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายห้วยเกี๋ยง บ้านห้วยยาบ หมู่ที่ 5
ันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565
คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้แทนชุมชน บ้านห้วยยาบ หมู่ที่ 5 ร่วมตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายห้วยเกี๋ยง บ้านห้วยยาบ หมู่ที่ 5