สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2565

21

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ทาเหนือ ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2565