ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หย่อมบ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 2 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด บ้านห้วยยาบ หมู่ที่ 5

78
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้แทนชุมชน หย่อมบ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 2 และบ้านห้วยยาบ หมู่ที่ 5 ร่วมตรวจรับงานโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หย่อมบ้านห้วยน้ำดิบ หมุ่ที่ 2 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด บ้านห้วยยาบ หมู่ที่ 5