วันที่ 8 เมษายน 2565 นำทีมโดยนายนิกร เต๋จ๊ะแยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ พร้อมด้วย นางณิกัญญา กันตีมูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ม.4 และจ่าสิบเอกวิมล ท่อนแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

79
วันที่ 8 เมษายน 2565 นำทีมโดยนายนิกร เต๋จ๊ะแยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ พร้อมด้วย นางณิกัญญา กันตีมูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ม.4 และจ่าสิบเอกวิมล ท่อนแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่