สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2565

53

16.สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทาเหนือ ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2565