ประชาสัมพันธ์โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

217

โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้สศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564