จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทาเหนือ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

102

??ҹ??С??