ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1)

227

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1