โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 มิถุนายน 2565

152
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นำโดย นายนิกร เต๋จ๊ะแยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ พร้อมเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.ทาเหนือ ได้จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลาวัดบ้านใหม่ดอนแก้ว โดยมี ร่วมกับฝ่ายปกครอง รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง กศน.อำเภอแม่ออน โครงการหลวงแม่ทาเหนือ ปศุสัตว์อำเภอแม่ออน และเกษตรอำเภอแม่ออน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย