ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทาเหนือ เดิมอพยพมาจากตำบลหัวทุ่งหัวช้าง ตำบลลี้ จังหวัดลำพูน มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณลำน้ำแม่ทา เขตอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และต่อมาได้อพยพขึ้นไปต้นน้ำแม่ทา เขตกิ่งอำเภอแม่ออน และได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลทาเหนือ มีเขตการปกครองจำนวน 5 หมู่บ้าน หมู่ 1, 2 เป็นคนพื้นเมือง หมู่ 3, 4 และ 5 เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง
พื้นที่
มีพื้นที่เป็นที่สูง มีภูเขาล้อมรอบ สภาพหมู่บ้านกระจายกันเป็นหย่อม ๆ
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ออนเหนือ และ ต.ออนกลาง กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่ทา กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง และ ต.ออนกลาง กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
อาชีพ
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
การเดินทาง
ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1229 บ้านใหม่ – สันกำแพง และเส้นทางหลวงหมายเลข 1230 บ้านใหม่ – สหกรณ์