ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2565

83

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ทาเหนือ ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2565