จ้างขยายไหล่ทาง คสล. เข้าหมู่บ้าน ต่อจากโครงการเดิม บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29

??ҹ??С??