โครงการอบรมและสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) อบต.ทาเหนือร่วมกับ โรงเรียนทาเหนือวิทยา โรงเรียนแม่ตะไคร้ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อปพร. และชมรมเด็กดับเพลิงไทยแลนด์ 2016

294

ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพของสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในสังกัดให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง และเพื่อให้เป็นการเพิ่มทักษะและการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานของงค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ และหน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ให้มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าระงับสาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่การฟื้นฟูบูรณะหลังจากภัยพิบัติผ่านไปแล้ว ได้อย่าง รวดเร็ว อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีสร้างจิตสำนึกรักความปลอดภัย การเสียสละตนเอง และให้มีความรู้เท่า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถร่วมกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้น ซึ่งจะท ำให้สามารถลดความ สูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด ดังนั้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ จึงจัดทำโครงการอบรมและสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(การดับเพลิง) ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดภาพถ่าย