เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้ายแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น (ที่ ชม ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๐๒๗)

997