สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 2 โครงการ

411

– ประกาศสอบราคา หน้า 1
– ประกาศสอบราคา หน้า 2
– ราคากลางถนนบ้านใหม่ หน้า 1
– ราคากลางถนนบ้านใหม่ หน้า 2
– ราคากลางถนนสายห้วยงู หน้า 1
– ราคากลางถนนสายห้วยงู หน้า 2