สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ

419

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ