ศูนย์การเรียนรู้การคัดแยกขยะและกำจัดขยะบ้านป่างิ้ว

1145

ศูนย์การเรียนรู้การคัดแยกขยะและกำจัดขยะบ้านป่างิ้ว หมู่ที่4 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมโครงการได้คัดแยกขยะให้ถูกสุขลักษณะเพื่อความปลอดภัยของชุมชน เช่นได้แยกขยะ ทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย อบรมให้ความรู้การนำขยะมาใช้ประโยชน์ โดยผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่4 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ หรือติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ

 

7963
7965 79677968 7969 79707971 7972 7973 79747975 7976 7977 79787979 7980 79813