ราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายสบห้วยยาบ และลำ้นำ้ทาบริเวณหน้าฝายนายอ้าย พือทอ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีตกลงราคา

590

ราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายสบห้วยยาบ และลำ้นำ้ทาบริเวณหน้าฝายนายอ้าย พือทอ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีตกลงราคา